ಮೋಟಾರ್ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್, ದುರಸ್ತಿ ತರಬೇತಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜೂ.21 – ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಸೇವೆಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಿವರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 8105526792, 9113880324, 9241482541.

error: Content is protected !!