ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಾಕ್ ಫಾರ್ ಆಟಿಸಂ

ಅನನ್ಯ  ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ ವೃತ್ತದಿಂದ  ಗುಂಡಿ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ನಾವು  ಸ್ವಲೀನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು, ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓಡುವುದು (ವಾಕ್ ಆರ್ ರನ್ ಫಾರ್ ಆಟಿಸಂ) ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

error: Content is protected !!