ಬಸವ ಬಳಗದ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೇ 24- ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಬಳ ಗದ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 7337737884, 9880555916.

error: Content is protected !!