ಡಾ.ಪುಟ್ಟರಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಿ.ಬಿ.ವಿನಾಯಕ

ಡಾ.ಪುಟ್ಟರಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಿ.ಬಿ.ವಿನಾಯಕ - Janathavani ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೇ 30- ಡಾ. ಪಂ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಗಿ ನಗರದ ಪಿ.ಬಿ.ವಿನಾಯಕ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೇ.ಚನ್ನವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಈ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.    

error: Content is protected !!