ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ

ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 14- ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ಅವರು `ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ’ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.