ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯಲು Tally ಕಲಿತ ಅನುಭವವಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಆನಂದ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ ಅಂಡ್‌ ಪೇಂಟ್ಸ್‌, ಮಂಡಿಪೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.