ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

MCC B ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗೆ ಆಫೀಸ್‌ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌/ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್‌ಗೆ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ., 98452 39411, 91482 90536