ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇನ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ.ಓ. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಮೊ. 93807 53339