ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗ ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ಎ.ವಿ.ಕೆ. ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 83102 08317, 96325 37767