ನೇರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

SSLC – 7,8,9/10 ಪಾಸ್/ಫೇಲ್, ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಕೇರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ NTC – ನರ್ಸರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, BA, B.Com., B.Sc., MA, M.Com., M.Sc., ಶ್ರೀ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲಾಯರ್ ರೋಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ. 86602 35013