ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಡೆಂಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್‌ ಏರಿಯಾ, ಲೋಕಿಕೆರೆ ರೋಡ್, ಬಕ್ಕೇಶ್ವರ ರೈಸ್‌ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ-577 005 ಮೊ.99000 05433 (ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ) ವಯೋಮಿತಿ- 18-26