ಮನೆ ಲೀಸಿಗೆ ಇದೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಮನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‍ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 15×40 ರ ಬೋರ್‍ವೆಲ್‍ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್‍ ಮನೆ ಲೀಸಿಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.  94486 85660

Leave a Reply

Your email address will not be published.