ನಾಟಿ ಜೋರು

ನಾಟಿ ಜೋರು

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು.