ಸೈಟ್‍ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 30×46 ಪೂರ್ವ, 30×44 ಪೂರ್ವ, 30×57 ಪೂರ್ವ, ಹೊಸ ಬನಶಂಕರಿ ಲೇಔಟ್‍ನ ಡಾ|| ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿ 30×50 ಪಶ್ಚಿಮ. ಸ್ವಾಮಿ ಏಜೆಂಟ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ. 97421 44715

Leave a Reply

Your email address will not be published.