ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 8:00 ರವರೆಗೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಕಶೆಟ್ಟರ್‍ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ಸ್‍, ಲಾಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಟೈರ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.