ಎಡೆಯೂರು ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರನಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ

ಎಡೆಯೂರು ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರನಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಡೇ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶ್ರೀ ಎಡೆಯೂರು ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.