ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಡಾಬಾ ಹೋಟೆಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವೆಜ್ & ನಾನ್ ವೆಜ್ ಭಟ್ರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಳ : 18000/- ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 99022 49393

Leave a Reply

Your email address will not be published.