ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶೋರೂಂಗೆ 1) ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾರಾಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು -4 No., 2) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ – 1 No., (Tally, M.S. Office). 3) ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ – 4 No . ಶಾರದ ಆಟೋಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ. 98457 76457

Leave a Reply

Your email address will not be published.