ಹಾಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

800 sqft ಹಾಲ್, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಮಾಮಾಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರೋಡ್, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ.  `ಬಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, 94489 21346 82177 72482

Leave a Reply

Your email address will not be published.