ಸೈಟುಗಳು/ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ 30×40 ಪಶ್ಚಿಮ 30×40 ಪೂರ್ವ, ಕುವೆಂಪು ಬಡಾವಣೆ 30×50, ಉತ್ತರ 40×60, ಪಶ್ಚಿಮ, ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 30×50 ಪಶ್ಚಿಮ, 35×60 ಪೂರ್ವ, ವಿನೋಬನಗರ, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹತ್ತಿರ 30×40 ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 95911 60520 / 99457 02495

Leave a Reply

Your email address will not be published.