ವಧು ಬೇಕಾಗಿದೆ

ವಯಸ್ಸು: 34, ಎತ್ತರ: 5.7 ಶಿಕ್ಷಣ : ಬಿ.ಎ. ಬಿ.ಇ.ಡಿ., ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಹಿಂದೂ ಯಾದವ (ಗೊಲ್ಲ) ವರನಿಗೆ ವಧು ಬೇಕು (SC-ST ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಧುವಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಸರಳ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 99456 82243

Leave a Reply

Your email address will not be published.