ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

30×40 ಅಳತೆವುಳ್ಳ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಲೇ ಔಟ್‌, `ಬಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇಂಡೋರ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ತಿರ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 99720 13143, 97417 03334

Leave a Reply

Your email address will not be published.