ನವಿಲಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ನವಿಲಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಎಸ್.ಶಿಶುಪಾಲ ಅವರು ತೆಗೆದ ನವಿಲಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.