ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿ

ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿ

ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿಯದು ಲೇಸಹುದು ಮನುಜಂಗೆ
ಸಂದಿಗ್ಧಗಳೆದುರಿಸುವ ಬಲವೇ ಅದು ಬಾಳ್ಗೆ
ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಹೊಳೆ ಪಾರುಗಾಣಿಸುವ ಮಿತ್ರ
ಸಂದೇಹಬೇಡ ಜೀವನದಲಿದಕೆ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರ
ಸಂಕರಗಳ ವಿಕರ್ಷಣೆಗೈವ ಮತಿಯನೀಯ್ದು
ಸಂಕ್ರಮಣವ ತರುವುದು ಬದುಕಲಿ ಮೂಢಾತ್ಮ.


ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಜಾತಾ ರವೀಶ್

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.