ಏಳು ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಮಾಡೋ ನೇಸರನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಾನೊಳಕೆ ಜಾರುತಿಹನು…

ಏಳು ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಮಾಡೋ ನೇಸರನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಾನೊಳಕೆ ಜಾರುತಿಹನು…

ಇದು, ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮೀಪದ ಬಾತಿ ಗುಡ್ಡದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಎರೇಸೀಮಿ ಅವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ‘ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ’.

Leave a Reply

Your email address will not be published.